Portræt: Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital

“På en flot solskinsdag i april besøgte Triolab Klinisk Genetisk Afdeling på Odense Universitetshospital (KGA, Odense). Her blev vi taget godt i mod af Anja Christoffersen, ledende bioanalytiker; Lillian Bomme Ousager, ledende overlæge; Marianne Käehne, afdelingsbioanalytiker for DNA-analyser; og Lotte Krogh, overlæge og laboratorieleder. 

“På en flot solskinsdag i april besøgte Triolab Klinisk Genetisk Afdeling på Odense Universitetshospital (KGA, Odense). Her blev vi taget godt i mod af Anja Christoffersen, ledende bioanalytiker; Lillian Bomme Ousager, ledende overlæge; Marianne Käehne, afdelingsbioanalytiker for DNA-analyser; og Lotte Krogh, overlæge og laboratorieleder. 

Vi havde en rigtig spændende snak. De fire kvinder var ikke meget for at prale af sig selv, men det var helt tydeligt for os, at afdelingen har gang i en rigtig spændende udvikling, som er drevet af et tårnhøjt kompetenceniveau.”

Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) i Odense omfatter laboratoriet og den genetiske rådgivning samt en forskningsenhed. Her arbejder personer fra forskellige faggrupper sammen om at påvise arvelige sygdomme og yde den nødvendige rådgivning til patienterne.

I laboratoriet kan man finde den genetiske årsag til eller disposition for sygdom. Patienterne er ofte syge børn eller voksne, som er henvist til ambulant udredning på grund af en udefinerbar sygdom, f.eks. mental retardering, epilepsi eller metabolisk sygdom, men målet kunne også være f.eks. prænatal diagnostik, påvisning af gen-forandringer, der disponerer for arvelig cancer, fertilitetsudredning eller diagnostik af dødfødte. Da der er tale om analyser, som ikke kan udføres hvor som helst og af hvem som helst, får de prøver tilsendt fra hele Region Syddanmark, og visse analyser foretages også for resten af Danmark og udlandet.

De genetiske vejledere og lægerne i den genetiske rådgivning tager over, når et laboratoriesvar foreligger, og hjælper patienterne i det videre forløb. Er der f.eks. tale om et fosterdiagnostik svar, kan patienten (kvinden/parret) have behov for grundig information til at træffe beslutning om afbrydelse eller fortsættelse af graviditeten.

Afdelingen kører udelukkende i dagtimerne. Det betyder ikke, at der ikke er prøver, der haster. Det er et udtryk for, at ”akut” betyder noget andet i en klinisk genetisk afdeling end f.eks. i et koagulationslaboratorium, hvor det måske kan være afgørende for patienten, at prøvesvar afgives inden for minutter. På klinisk genetisk afdeling kan prøvesvaret være flere dage undervejs, og en akut analyse kan f.eks. være en fosterdiagnostisk analyse. Her kan afbrydelse af graviditeten være en mulig konsekvens af resultatet, og da der jo er en sidste frist for abort, betragtes dette derfor i klinisk genetisk sammenhæng som akut.

Et optimalt flow i afdelingen sikres generelt ved, at bestemte analyser sættes i gang på bestemte dage, men når der kommer akutte prøver, omstruktureres arbejdet selvfølgelig, så disse prioriteres korrekt.

Laboratoriets analyser er ”fleksibelt akkrediterede” i henhold til ISO 15 189. Det betyder, at DANAK har godkendt de eksisterende analysers kvalitet, og at afdelingen selv kan tilføje analyser som akkrediterede. DANAK skal så godkende akkrediteringen ved næstkommende besøg. Men det, at afdelingen indledningsvist selv kan akkreditere en analyse, må betragtes som en meget fin tillidserklæring. Det betyder, at de gør deres arbejde virkelig godt.

Noget, som karakteriserer genetiske analyser, er, at de kun foretages én gang. Det betyder, at alle analyser SKAL være rigtige hver gang! Kvalitet er nøgleordet, som sættes meget højt på KGA i Odense.

Godt samarbejde i afdelingen mellem forskellige faggrupper

  • Bioanalytikere/laboranter
  • Molekylærbiologer
  • Molekylærbiologer med funktion som bioinformatikere
  • Sygeplejersker med funktion som genetiske vejledere
  • Læger
  • Forskningspersonale
  • Lægesekretærer
  • Studerende (BA-, speciale og PhD-studerende)

60 personer er ansat på afdelingen, yderligere 15 er tilknyttet på anden vis.

Succeser synliggøres i successamleren.

Når man har oplevet en succes, skriver man den på en bold og lægger den i successamleren. Som det ses, er der mange af dem 🙂 På afdelingsmøderne læses teksterne på succesboldene op, og succeshistorierne deles på den måde med alle kollegaerne.

Vi synes, at det er sådan en fin måde, de har fundet på til at påskønne hinanden og deres fælles indsats! – Idéen er hermed givet videre 😉

Arbejdet på KGA, Odense, er til forskel fra arbejdet på f.eks. klinisk biokemiske afdelinger stadig meget manuelt. Stadig flere processer automatiseres, og i Odense har man f.eks. fået pipetteringsrobotter, som dels skal frigøre ressourcer og dels mindske risikoen for arbejdsskader, men processerne i laboratoriet er meget komplicerede, og der er mange delprocesser, hvor hands-on er helt nødvendigt. Det stiller store krav til personalets håndværksmæssige kunnen, som da også er helt i top!

Personalet på KGA, Odense, har helt generelt et meget højt kompetenceniveau. I den forbindelse er det interne samarbejde i afdelingen helt centralt.

Det er sådan på KGA, Odense, at alle bioanalytikere kan næsten alt, i hvert fald inden for afgrænsede hovedområder. Hver gang, de skal arbejde med en analyse, de ikke har arbejdet med før, skal de gennem grundig oplæring. Kompetencerne opbygges således løbende som en form for ”mesterlære”. Der foreligger for hver analyse en uddannelsesplan, som dog er niveauafhængig. Hvis du er helt eller næsten grøn, er uddannelsesplanen mere omfattende, end hvis du har arbejdet i laboratoriet længe og er vant til at arbejde med lignende analyser.

Oplæring og uddannelse registreres via akkrediteringssystemet, så der er helt styr på, hvem der kan hvad.

Arbejdet planlægges endvidere på den måde, at bioanalytikerne på skift står for de enkelte analyser i ca. 14 dage ad gangen. Alle skal på den måde igennem alt, hvad de hver især er oplært i, med jævne mellemrum, og dermed sikres det, at de kompetencer, man har erhvervet sig, også vedligeholdes.

Derudover deltager alle faggrupper i afdelingen så vidt muligt på relevante kongresser og andre faglige arrangementer, så de holder sig orienteret om, hvad der rører sig både nationalt og internationalt, og både inden for apparaturudvikling og på et mere fagligt teoretisk plan.

Som noget helt unikt for Odense udnyttes bioanalytikernes kompetencer til databehandling. Bioanalytikerne er oplært i systematik, og de arbejder struktureret og omhyggeligt, og derfor står de selv for databehandling og afgivelse af svar til de svarafgivende molekylærbiologer og læger. Det er bioanalytikerne/laboranterne efter ledelsens udsagn usædvanligt dygtige til. Og det giver flere fordele for afdelingens samlede kompetenceprofil, at bioanalytikerne involveres i hele processen, for på den måde bliver de også super skarpe til fejlfinding og derfor også endnu bedre sparringspartnere på dette punkt. Og for den enkelte bioanalytiker giver dette større ansvar og den tættere forbindelse til den konkrete patient en større faglig tilfredshed.

Lotte pointerer derudover, at der hersker en kultur i afdelingen, som går ud på, at fejl er noget man godt kan sige højt man skal lære af dem. Det er i øvrigt også det, akkrediteringen bruges til. Også dette er med til at sikre det høje niveau, de hele tiden stiler efter.

CAKS – en helt ny idé

Da mange forskellige sygdomme kan have en genetisk årsag, har Klinisk Genetisk Afdeling kontakt med næsten alle specialer på hospitalet, og derfor er der en del tværfaglig sparring. Men i den forbindelse har man også erkendt, at der er behov for en koordinerede enhed for voksne, som lider af flere forskellige sygdomme – på samme måde som børnelægen er det for syge børn. Derfor er et helt nyt initiativ på vej, som er helt unikt for Odense Universitetshospital: Center for Arvelige Komplekse Sygdomme, CAKS! CAKS vil blive et net, der spændes ud under voksne patienter i komplicerede forløb og sikrer, at patienten får hjælp til at samle trådene. Det synes vi, lyder rigtig spændende.

Prænatal diagnostik og Clarigo

Prænatal diagnostik foretages både på moderkagebiopsier og fostervandsprøver og i visse tilfælde ved hjælp af NIPT-test. NIPT-test er en metode til prænatal diagnostik, som kan foretages på en blodprøve fra moderen, hvilket gør et invasivt indgreb unødvendigt. Hvorvidt en NIPT-test er at foretrække frem for analyse af en moderkagebiopsi eller fostervandsprøve er afhængig af kvindens estimerede risiko. Et invasivt indgreb medfører altid en risiko for graviditeten, mens det til gengæld kan give adgang til mere information end en NIPT-test. Derfor kan NIPT-test ikke fuldstændig erstatte analysen af moderkagebiopsi/forstervandsprøve, men anvendes i relevante tilfælde.

Marianne fortalte, at arbejdet med Clarigo kræver, at man arbejder meget stringent og gør alting på samme måde hver gang. Derfor er Clarigo-analysen også en af de få analyser, som ikke alle på afdelingen kan udføre. De er i dag fire bioanalytikere på afdelingen, som kan, og i overensstemmelse med afdelingens normale rotationsprincip står de på skift for analysen i 14 dage ad gangen, så kompetencen vedligeholdes. Resultaterne af Clarigo analyseres via Clarigos reporter-software, hvor der automatisk udarbejdes en rapport, som bioanalytikeren får til gennemsyn. Som led i afdelingens kvalitetssikring bliver Clarigo-resultaterne også set igennem af en molekylærbiolog og en læge, inden svaret afgives.

Som screeningsmetode til at finde graviditeter med trisomi 13, 18 og 21, som er medfødte kromosomsygdomme, benytter de i Odense Clarigo-testen fra Multiplicom N.V. , A Part Of Agilent Technologies, som er en CE-IVD godkendt NIPT-test, som de køber hos Triolab. Clarigo-testen tilbydes primært til kvinder, hvis der er høj risiko for, at deres ufødte barn lider af en af disse trisomier. I Odense vurderer de, at der i dag foretages flere Clarigo-tests, end der gjorde i starten. Det viser for os, at Clarigo virkelig har sin berettigelse og er en relevant test til opfyldelse af behovene i denne patientgruppe. 


Noget af det, der generelt karakteriserer arbejdet på en klinisk genetisk afdeling, er, at udviklingen går enormt hurtigt. Det er et specialområde med meget stort potentiale, og der forskes derfor hele tiden i nye metoder og udvikles nye teknikker, og det nye skal jo så efterfølgendes implementeres i driften. Det gælder også i Odense. Ofte er det sådan, at så snart en teknik er blevet implementeret, er der noget nyt på vej, fortalte Lotte. Og når udviklingen går så stærkt, stiller det store krav til personalet om at lære nyt og være villige til at tage mod nye udfordringer. Lotte tilføjede dog også, at det var noget af det, der gjorde arbejdet på afdelingen meget spændende.

Og i Odense er de så absolut med på beatet. Faktisk er de en del længere fremme i udviklingen, end mange nok ved. Klinisk Genetisk Afdeling i Odense er f.eks. de første i landet med akkrediteret exom-sekventering.

Og det er ikke et tilfælde, at exom-sekventeringen er blevet akkrediteret i Odense, det skyldes stor ekspertise. I Odense har de arbejdet med exom-sekventering i forskningsregi i godt 4 år, og al den erfaring, de har oparbejdet i den forbindelse, har de kunnet overføre til driften. 

Exomsekventeringen foretages med kommercielle reagenser og i henhold til fabrikantens protokol, men i kraft af deres erfaring og dybdegående viden om emnet har de været i stand til at udvikle deres eget workflow og lave deres egen opsætning af analysen. I 2016 iværksatte de et stort implementeringsprojekt, som mundede ud i, at deres in-house-opsætning af exom-sekventeringen året efter blev akkrediteret. Dette er et kvalitetsstempel, som i den grad vidner om høj kvalitet og stor kompetence.

Exom-sekventering er en genetisk analyse, hvor man undersøger alle de gener i kroppen, som koder for proteiner. Med exom-sekventering kan man således få et overblik over alle relevante gen-sekvenser på én gang – i alt ca. 22.000. Med tidligere teknikker kunne man kun undersøge ét gen ad gangen, og det kunne derfor være en meget langsommelig proces at finde frem til årsagen til en arvelig sygdom. Med exom-sekventering kan man således langt hurtigere danne sig et overblik og nå en konklusion.

I dag er det primært børn med retardering eller epilepsi eller lignende uforklarlige sygdomme, som udredes med exom-sekventering. Og når et barn udredes, undersøges begge forældre samtidig (trioer), da det jo handler om arvelige sygdomme, som man forsøger at finde årsagen til. I 2017 blev der foretaget 166 exom-sekventeringer, og i første kvartal af 2018 var antallet allerede oppe på 72. Dette tyder på, at exom-sekventering bruges i stigende grad. Det er meget alvorlige, men heldigvis også relativt sjældne sygdomme, der undersøges for på denne måde. 

Modsat sker det relativt tit, at man finder noget, som man ikke ledte efter – man får jo hele pakken af information. Derfor er det også meningen, at exom-sekventeringen i Odense på sigt skal rulles ud til flere patientgrupper, da metoden har stort potentiale.

Næste trin i udviklingen i Odense bliver genom-sekventering, som det vil blive muligt at implementere i driften efterhånden som teknikkerne bliver udviklet og gjort både bedre og billigere.

Faktisk er denne udvikling allerede på trapperne, og KGA, Odense, har netop fået en stor bevilling fra apparaturpuljen til sekventeringsinstrumenter! De fortalte med stor begejstring, at de nu får mulighed for bl.a. at købe et sekventeringsinstrument, som kan udføre sekventering af hele 24 genomer på én gang. Det er rigtig spændende, hvad det vil komme til at betyde i fremtiden, og vi ønsker dem held og lykke med det videre forløb. 

Triolab Nyt havde en rigtig spændende dag på KGA, Odense, hvor det var vores oplevelse, at kvalitet, kompetence og tværfagligt samarbejde baner vejen for en meget spændende udvikling

Her er en bioanalytiker igang med at se på data fra sekventering.
Da det er gen-varianterne, der har betydning, spiller bioinformatikerne også en stor rolle i forbindelse med databehandling og fortolkningen af resultaterne af exom-sekventeringen. Bioinformatikerne har adgang til internationale databaser med information, som de kan holde opnåede data op i mod, og det er et rigtig godt redskab i forhold til at nå den rigtige konklusion.

Triolab Nyt siger tusind tak, fordi vi fik lov til at komme på besøg, og vi ønsker afdelingen held og lykke med spændende udfordringer og nye muligheder. Vi håber, der vil blive ved med at komme mange bolde i jeres successamler fremover….