Privatlivspolitik

Erklæring om juridiske forhold

(Legal and privacy statement – English text below)

Velkommen til www.triolab.dk!

Triolab er en del af AddLife.

Følgende vilkår og betingelser gælder for denne hjemmeside (“Hjemmesiden”), som ejes af Triolab AS (“Triolab”). Når du besøger og benytter hjemmesiden, accepterer du samtidig følgende vilkår og betingelser:

Information på Hjemmesiden

Indholdet på Triolabs Hjemmeside leveres som det er og forefindes (“as is”). Triolab bestræber sig på at holde informationerne akkurate, fuldstændige og opdaterede, men kan ikke garantere, at der ikke er nogen fejl. 

Triolab bestræber sig på at holde Hjemmesiden fri for computervirus og andre trusler, som kan medføre skade for brugere af Hjemmesiden. AddLife ønsker at henlede opmærksomheden på, at anvendelsen af Internettet aldrig er fuldstændig risikofri, og at risikoen for virus eller andre angreb er altid til stede.  Derfor anbefaler Triolab, at du tager alle nødvendige forholdsregler, når du benytter Hjemmesiden. 

Informationerne på Hjemmesiden kan ændres når som helst, f.eks. for at leve op til krav i gældende lovgivning, vedtæger eller kodeks i branchen. Enhver ændring i vilkår og betingelser for brug skal betragtes som bindende, straks den er gjort tilgængelig. AddLife anbefaler derfor, at du læser vilkår og betingelser for brug, hver gang du besøger hjemmesiden.

Triolab er under ingen omstændigheder erstatningspligtig for nogen som helst skade eller tab af nogen art, ingen undtagelser, uanset om der er tale om tab af profit, problemer i forbindelse med udførelsen af forretningsaktiviteter eller tab af information, der er opstået på grund af brug af eller manglende mulighed for at gøre brug af Hjemmesiden eller de informationer, der er givet her.

Immaterielle rettigheder

Indholdet på Hjemmesiden er beskyttet af intellektuel ejendomsret f.eks. ved love om copyright, varemærker eller varebetegnelser, og tilhører Triolab eller andre rettighedshavere. Brugere af Hjemmesiden har ikke ret til at benytte indholdet på Hjemmesiden til kommercielt brug til f.eks., men ikke begrænset til, genskabelse, publicering eller overførsel, med mindre Triolab har givet tilladelse til en sådan anvendelse. Indhold kan dog reproduceres, gemmes og downloades til privat brug, forudsat at økonomiske og intellektuelle rettigheder respekteres og overholdes.

Ovenstående gælder ikke for information, der præsenteres under overskriften “Pressemeddelelser”. Denne type information må også reproduceres til kommercielt brug.

Al anvendelse af Triolabs attributter til forretningsaktiviteter (f.eks. i reklame og markedsføringsmateriale), er betinget af AddLifes samtykke til denne anvendelse.

Links

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, der er uden for Triolabs kontrol. Triolab er ikke ansvarlig for beskyttelse af integritet eller indhold på disse hjemmesider. Vi lægger disse links ud for at gøre det lettere for brugere af Triolabs Hjemmeside at finde mere information om specifikke emner.

Hvis du linker til Hjemmesiden, anmoder vi om, at du linker til Hjemmesidens homepage. Hvis du linker til Hjemmesiden, skal materiale fra Hjemmesiden åbnes i et nyt vindue, og må ikke præsenteres sammen med varemærker eller logoer fra en anden hjemmeside.

Personlige data

Følgende er en redegørelse for, hvordan Triolab håndterer dine personlige data og anden information, som AddLife måtte opsamle, når du besøger Hjemmesiden, eller når du kontakter Triolab.

Personlige data kan bestå af f.eks. dit navn, leveringsadresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, faxnummer eller information i beskeder mellem dig og Triolab. Personlige data opsamles kun, når det er nødvendigt, for at vi kan yde en service eller give en information, som du har bedt om, eller når du giver dem til os af anden grund, hvis du f.eks. søger arbejde hos Triolab.

Triolabs håndtering af dine personlige data omfatter opsamling, opbevaring og videregivelse af dataene til virksomheder i AddLife Gruppen, eller til andre virksomheder i det omfang det måtte være nødvendigt, for at AddLife kan opfylde en aftale med dig, eller yde en service eller give en information, som du har efterspurgt. AddLifes håndtering af personlige data kan også omfatte det formål at administrere Hjemmesiden og forbedre de serviceydelser, der findes på denne.

Du har altid den mulighed, at du ikke giver os dine personlige data, idet du kan vælge ikke at benytte en given service eller funktion.

Triolab er juridisk ansvarlig for håndteringen af dine personlige data. En gang om året har du ret til efter skriftlig anmodning omkostningsfrit at blive oplyst om, hvilke personlige data Triolab har om dig. Du har også ret til at bede om, at disse oplysninger rettes eller slettes. Triolabs kontaktoplysninger findes nedenfor.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som en hjemmeside, du besøger, anmoder om at installere på din computer.  Cookies anvendes på mange hjemmesider til at give besøgende adgang til forskellige funktioner.  Det er muligt at anvende informationerne i en cookie til at følge en brugers aktiviteter, når denne surfer på nettet. Der findes to typer af cookies: cookies og session-cookies (midlertidige cookies).

  • Cookies gemmer en fil på din computer i længere tid.  De bruges f.eks. til funktioner, der angiver, hvad der er nyt, siden du sidst besøgte den pågældende hjemmeside. 
  • Session-cookies (midlertidige cookies) anvendes, når du surfer på en hjemmeside, og de gemmes midlertidigt i din computers hukommelse, f.eks. for at holde styr på, hvilket sprog du har valgt.  De forsvinder igen, når du lukker din browser.

Cookies på Triolabs hjemmeside

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at få denne til at fungere bedst muligt. Det er ikke strengt nødvendigt, at du accepterer vores cookies, for at hjemmesiden kan fungere, men det vil give dig en bedre oplevelse, når du bruger hjemmesiden. 

Vi bruger cookien Google Analytics, som opsamler statistik om, hvordan brugere af Hjemmesiden navigerer på denne.

De oplysninger, der indhentes, bruges ikke til at identificere dig personligt. Vores cookies bruges ikke til andre formål end det, der er beskrevet her. Ingen udenforstående kan lægge cookies på Triolabs hjemmeside.

Dette er dine aktuelle indstillinger:

Privatlivsindstillinger

Triolab bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse, når du bevæger dig rundt på triolab.dk. “Nødvendige” cookies bliver gemt i din browser, og er essentielle for basisfunktionaliteter på sitet. Vi bruger tredjepartscookies, der hjælper os med at anlysere sitet, som kun bliver gemt med dit samtykke. Du kan også fravælge dem, men de kan påvirke din oplevelse af selve sitet.

Altid aktiveret

CookieVarighedBeskrivelse
Nødvendige
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearDenne cookie bliver sat af GDPR Cookie Consent pluginet. Den gemmer brugerens samtykke for cookies i kategorien “Markedsføring”.
viewed_cookie_policy11 monthsDenne cookie bliver sat af GDPR Cookie Consent pluginet. Den gemmer brugerens samtykke for brugen af cookies. Den gemmer ikke persondata.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsDenne cookie bliver sat af GDPR Cookie Consent pluginet. Den gemmer brugerens samtykke for cookies i kategorien “Nødvendige”.
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsDenne cookie bliver sat af GDPR Cookie Consent pluginet. Den gemmer brugerens samtykke for cookies i kategorien “Funktionelle”.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsDenne cookie bliver sat af GDPR Cookie Consent pluginet. Den gemmer brugerens samtykke for cookies i kategorien “Funktionelle”.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsDenne cookie bliver sat af GDPR Cookie Consent pluginet. Den gemmer brugerens samtykke for cookies i kategorien “Statistik”.
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsDenne cookie bliver sat af GDPR Cookie Consent pluginet. Den gemmer brugerens samtykke for cookies i kategorien “Andre”.
Statistik
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_gat_gtag_UA_64522082_11 minuteSet by Google to distinguish users.

Nej tak til cookies

Hvis du ikke ønsker at tillade brugen af cookies, kan du angive dette via indstillingerne for din browser.

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du vil – læs mere på aboutcookies.org. Du kan slette alle de cookies, der allerede er på din computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive lagt på computeren. Hvis du gør dette, skal du dog være opmærksom på, at du måske selv skal tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger en hjemmeside, og at visse tjenester og funktioner muligvis ikke vil fungere.
 

Hvis du har nogen spørgsmål til Triolabs vilkår og betingelser for brug, er du velkommen til at kontakte Triolab AS:

Triolab AS, Vallensbækvej 35, 2605 Brøndby, Danmark

Tlf. +45 43960012, e-mail:  triolab@triolab.dk 

Welcome to www.triolab.dk!

Triolab is a part of AddLife.

The following terms and conditions apply to this website (the “Website”), which is owned by Triolab AS (“Triolab”). By visiting and using the Website, you accept the following terms and conditions:

Information on the Website

The content on the Triolab Website is provided on an “as is” basis. Triolab endeavours to keep information accurate, complete and updated, but does not guarantee the absence of errors caused, for example, by mis-spellings, external influences or technical faults. Triolab does not guarantee the correctness, accuracy, reliability or anything else concerning the content of the Website.

Triolab strives to keep this Website free of computer viruses and other threats that may cause damage to users of the Website. AddLife would like to draw your attention to the fact that use of the Internet is never completely secure and a risk of viruses and other attacks is always present. For that reason, Triolab recommends that you undertake all necessary precautions when using the Website. 

The information on this Website is subject to change at any time, for example in order to comply with current legislation, statute or industry code of practice. Any amendment to the user terms and conditions shall be regarded as binding as soon as they are published. AddLife therefore recommends that you read these user terms and conditions every time you visit the Triolab Website.

Triolab is in no circumstances liable for compensation for damage or loss, of any kind whatsoever and without exception, whether through loss of profits, disruption of business activity or loss of information, arising from use of or inability to use the Website or the information provided there.

Intangible rights

The content of the Website is subject to intellectual property rights protection through, for example copyright, trademark or trade name law, and is the property of Triolab or other rightholders. Users of this Website are not entitled to use the content of the Website commercially through processes such as, but not limited to, recreating, publication or transfer, unless Triolab has given its consent to such use. However, the content may be reproduced, stored and downloaded for private use, provided that the economic and intellectual rights to the material are respected and maintained.

The above does not apply to information presented under the heading of “Press releases”. Such information may also be reproduced for commercial purposes.

All use of Triolab’s attributes in business activities (for example, in advertising and marketing) is conditional on AddLife’s consent to such use.

Links

The Website may contain links to other websites that are outside Triolab’s control. We are not responsible for the protection of integrity or the content on such websites; we provide the links to make it easier for Triolab’s visitors to find more information in specific areas.

If you link to the Website, Triolab requests you to link to the homepage of the Website. When a link takes place, all material from the Website must open in a separate window and must not be presented in conjunction with a trademark or logotype from another website.

Personal data

The following is an account of how Triolab manages your personal data and other information that AddLife may collect when you visit this Website or when you contact Triolab.

Personal data may consist of, for example, your name, delivery address, e-mail address, IP address, telephone number, telefax number or information in messages between you and Triolab. Personal data is collected only when required to offer a service or information that you have requested, or when you supply it to us for other reasons, such as for example if you seek work at Triolab.

Triolab’s management of your personal data includes collecting, storing and passing such data to AddLife group companies and other companies to the extent it is necessary to enable AddLife to fulfil an agreement with you or to provide a service or information that you have requested. AddLife’s management of personal data may also include for the purpose of administering the Website and to improve this service.

You always have the option of not giving personal data by choosing not to use a particular service or function.

Triolab is legally responsible for management of your personal data. You are entitled, once a year and free of charge, on submitting an application in writing, to obtain information on the personal data about you that is managed by Triolab. You are also entitled to request that this information is corrected or deleted. Contact details for Triolab are given at the bottom of this page.

Cookies

A cookie is a small text file that the website you are visiting asks to save on your computer. Cookies are used on many websites to give visitors access to various functions. It is possible to use the information in the cookie to follow a user’s surfing activities. There are two types of cookies: cookies and session cookies.

  • Cookies save a file on your computer for a prolonged period of time. They are used, for example, for functions that indicate what’s new since you last visited the website concerned.
  • Session cookies are used while you are surfing on a site and are temporarily stored in your computer’s memory, for example to keep track of what language you have chosen. They disappear when you close your browser.

Cookies at Triolab’s website 

We use cookies on our website to improve its performance. You do not exactly need to accept our cookies for the website to be able to function, but you will get a better experience with our website if you choose to do so. 

We use the cookie Google Analytics to collect statistics about how visitors navigate the website.

The information obtained with the cookie does not identify you personally. Our cookies are not used for other purposes than the ones described here. No third party can place cookies on www.triolab.dk.

You accept our use of cookies either by clicking OK, or by beginning to use our website. 

Cookies, no thank you

If you wish to disable cookies, you should do so in the settings for your browser.

You can control and/or delete cookies as you please – read more on aboutcookies.org. You can delete all cookies already stored in your computer, and you can set most browsers to prevent cookies from being stored in your computer. If you do so, you should be aware that you may have to adjust your settings manually each time you visit a website, and that certain services and functions may not work.
 

If you have any questions about Triolab’s user terms and conditions, please contact Triolab AS at:

Triolab AS, Vallensbaekvej 35, DK-2605 Broendby, Denmark

Tel.: +45 43960012 E-mail: triolab@triolab.dk