Salgs- og leveringsbetingelser

Triolabs salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, herunder installering og opsætning af leveret udstyr, fra Triolab, medmindre andet udtrykkeligt aftales skriftligt.

1. Gyldighed mv.

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, herunder installering og opsætning af leveret udstyr, fra Triolab, medmindre andet udtrykkeligt aftales skriftligt.

1.2 Ved ordet ”leverance” forstås i disse salgs- og leveringsbetingelser alle ydelser og varer leveret af Triolab, herunder leveret udstyr, installation og opsætning heraf, samt konsulentydelser, træning og teknisk service.

2. Priser

2.1 Oplysning om priser og levering angives med forbehold for ændringer frem til leveringstidspunktet.

2.2 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbud/ordrebekræftelse, er installering og opsætning af leveret udstyr ikke inkluderet i den tilbudte pris, men faktureres særskilt.

2.3 Alle priser er eksklusive moms og kan til enhver tid ændres uden varsel indtil levering. Efter levering indtil betaling er kunden forpligtet til at acceptere dokumenterede prisændringer fra Triolab, som skyldes ændringer i told, skat, afgifter mv. vedrørende den aftalte leverance.

2.4 Såfremt priser angives i fremmed valuta, skal betaling ske i den angivne valuta til den særlige valutakonto, Triolab har angivet til brug for sådanne betalinger.

2.5 Kursudsving større end 2 % vil medføre tilsvarende ændringer i priserne. Faktura-dagens kurs vil være gældende.

3. Betaling

3.1 Betaling skal ske senest 14 dage efter fakturadato, dog 30 dage for offentlige kunder.

3.2 Såfremt levering udskydes pga. kundens forhold (fordringshavermora), er kunden forpligtet til at betale ifølge fakturaen, som om levering var sket til aftalt tid.

3.3 Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Triolab, med mindre sådanne modkrav skriftligt er anerkendt af Triolab, ligesom kunden ikke har ret til at tilbageholde del af købesummen pga. modfordringer af nogen art.

4. Ejendomsforbehold

4.1 Triolab forbeholder sig den fulde ejendomsret til leverancen, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er fuldt betalt.

5. Levering

5.1 Levering af varer sker Ex Works jf. Inco terms 2010 fra Triolabs lager i Brøndby. Risikoen for leverancens hændelige undergang overgår således til køber, regnet fra tidspunktet hvor den stilles til kundens disposition på Triolabs lager. De af Triolab oplyste priser er endvidere, i konsekvens heraf, eksklusive transport.  Triolab er til enhver tid berettiget til at vælge den leveringsmåde, som Triolab finder mest hensigtsmæssig.

5.2 Leveringstiden er fastsat af Triolab i overensstemmelse med de forhold, der foreligger på tidspunktet for afgivelse af ordrebekræftelse. En udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Triolabs forhold betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen misligholdelsesbeføjelse over for Triolab.

5.3 Såfremt forsinkelse af levering skyldes, at Triolab er i en situation som angivet i pkt. 11.3 (force majeure), udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

5.4 Triolab skal i ovennævnte tilfælde meddele kunden ændringer i leveringstiden.

6. Emballage

6.1 Bortskaffelse af emballage er kundens ansvar.

6.2 Emballagen tages kun retur efter skriftlig aftale.

7. Installering og opsætning

7.1 Kunden har ansvaret for, at adgangsmæssige og installationsmæssige forhold sikrer Triolabs uhindrede leverance. Såfremt forholdene hindrer Triolabs gennemførelse af en planlagt leverance, efterfaktureres de af Triolab herved påførte ekstra omkostninger.

8. Produktinformation mv.

8.1 Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Triolab før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Triolabs ejendom, og skal som sådan behandles fortroligt af kunden. Det udleverede materiale må i konsekvens heraf ikke videregives eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab uden Triolabs skriftlige samtykke eller i øvrigt misbruges. Kunden er endvidere efter påbud fra Triolab forpligtet til at returnere udleverede tegninger, specifikationer og servicemanualer samt tagne kopier heraf efter endt brug.

9. Produktændringer

9.1 Triolab forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for kunden.   

10. Mangler og reklamation

10.1 Triolab yder, medmindre andet er aftalt, 12 måneders reklamationsret på fabrikationsmæssige fejl og mangler for leveret eller faktureret udstyr. Reklamationsperioden påbegyndes på leveringstidspunktet, eller på tidspunktet for Triolabs udstedelse af faktura, hvis dette måtte komme før leveringstidspunktet. For forbrugsartikler gælder, at køberen efter modtagelse straks skal reklamere over eventuelle mangler eller skader. Reklamationsretten ydes efter købelovens regler.

10.2 Ved levering og efter endt installation og opsætning af leveret udstyr skal kunden inden 8 dage foretage en sådan undersøgelse af leverancen, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10.3 Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden, straks efter at manglen er, eller burde være, opdaget, give Triolab skriftlig meddelelse herom og anføre, hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, er kunden afskåret fra senere at gøre manglen gældende. Det gælder herunder, at har kunden ikke inden 8 dage efter leveringsdato eller, i relevant omfang, endt installation og opsætning af leveret udstyr påberåbt sig en synlig mangel (dvs. en mangel, som burde have været afdækket af den i pkt. 10.2 anførte undersøgelse) over for Triolab, er kunden afskåret fra senere at gøre den gældende.

10.4 I tilfælde af en mangelfuld leverance er Triolab berettiget til, indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen ved foretagelse af reparation, eller alternativt, efter Triolabs frie skøn, at foretage omlevering.

10.5 For dele, der er omleveret eller repareret jf. pkt. 10.4, påtager Triolab sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i den resterende del af den i medfør af pkt. 10.1 gældende 12 måneders reklamationsperiode, eller i et tidsrum af 90 dage, hvis dette måtte yde kunden bedre dækning. Den i pkt. 10.2 beskrevne undersøgelsespligt og den i pkt. 10.6 beskrevne pligt til at reklamere straks gælder tilsvarende for omleverede eller reparerede dele.

10.6 Reklamationsretten bortfalder øjeblikkeligt ved ændringer og indgreb i udstyret foretaget uden Triolabs medvirken.

10.7 For Færøerne, Island, og Grønland samt ikke brofaste øer gælder i øvrigt, at udgifter til transport og ophold til Triolabs teknikere faktureres, herunder teknikertid, hvis teknikerne bliver unødigt opholdt.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Triolabs erstatningsansvar overfor kunden kan ikke overstige fakturabeløbet for leverancen.

11.2 Triolab fraskriver sig ansvaret for ethvert driftstab, avancetab, tab eller ødelæggelse af data på elektroniske datamedier og andre indirekte tab i anledning af leverancen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved leverancen.

11.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Triolab, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for Triolab (force majeure): Arbejdskonflikt, herunder konflikt i Triolabs egen virksomhed, og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, epidemier og regeringsindgreb som følge af epidemier, krig eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets/ordrebekræftelsens afgivelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

11.4 Det påhviler Triolab uden ugrundet ophold skriftligt at underrette kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.11.3.

11.5 I det omfang Triolab måtte ifalde erstatningsansvar over for tredjemand relateret til leverancer til kunden, f.eks., men ikke begrænset til, i tilfælde af kundens videresalg af en leverance til tredjemand, er kunden forpligtet til at skadesløsholde Triolab i samme omfang, som Triolabs erstatningsansvar er begrænset i henhold til pkt. 11.1-11.4.

11.6 De i pkt. 11.1-11.5 indeholdte begrænsninger i Triolabs ansvar gælder ikke i tilfælde af skade forvoldt af Triolabs forsætlige eller groft uagtsomme adfærd.

12. Produktansvar

12.1 Triolab er alene erstatningsansvarlig i det omfang, det følger af ufravigelige regler i lov om produktansvar. Heraf følger, at Triolab alene er erstatningsansvarlig for direkte personskade og direkte tab som følge af skade på løsøre, der hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, og af skadelidte er anvendt i ikke-erhvervsmæssig sammenhæng.

12.2 Bortset fra hvad der følger af pkt. 12.1, fraskriver Triolab sig ethvert produktansvar, herunder, men ikke begrænset til, tab eller ødelæggelse af data på elektroniske datamedier.

12.3 I det omfang Triolab måtte ifalde erstatningsansvar over for tredjemand, f.eks., men ikke begrænset til, i tilfælde af kundens videresalg af en leverance til tredjemand, er kunden forpligtet til at skadesløsholde Triolab i samme omfang, som Triolabs produktansvar er begrænset i henhold til pkt. 12.1-12.2.

12.4 De i pkt. 12.1-12.3 indeholdte begrænsninger i Triolabs ansvar gælder ikke i tilfælde af skade forvoldt af dennes forsætlige eller groft uagtsomme adfærd.

13. Returnering

13.1 Leverancer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale mellem kunden og Triolab.

13.2 I de tilfælde, hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt leverancen returneres til Triolab med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal leverancen fremsendes til Triolab i original emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang Triolab påføres forsendelsesomkostninger mv., er Triolab berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod Triolab.

13.3 I tilfælde, hvor kunden, inden der er sket levering af en aftalt leverance, meddeler Triolab, at den afgivne ordre ønskes annulleret, har Triolab ret til at fakturere kunden for samtlige omkostninger, der indtil tidspunktet for meddelelsen af annullationen er afholdt til opfyldelse af ordren, samt i tillæg hertil for et beløb svarende til den avance, man ville have oppebåret ved at gennemføre leverancen som aftalt.

14. Udlån

14.1 Udlånt udstyr skal returneres til Triolab i original emballage.  

14.2 Kunden indestår for, at udlånt udstyr opbevares og anvendes forsvarligt og holdes forsikret både under transport til og fra kunden, og mens udstyret befinder sig hos kunden.

14.3 Kunden er ubegrænset erstatningsansvarlig over for Triolab for enhver skade på det udlånte udstyr.

15. Overdragelse af rettigheder og pligter

15.1 Triolab er berettiget til uden forudgående samtykke fra kunden at overdrage samtlige rettigheder og pligter vedrørende den pågældende leverance til tredjemand.

16. Lovvalg og værneting

16.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem kunden og Triolab vedrørende aftaler om leverancer, hvor disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København, eller hvis sagen ikke måtte være omfattet Sø- og Handelsrettens saglige kompetence, ved Triolabs hjemting.

17. Teknisk service og andre ydelser

17.1 Serviceydelser og leverancer heraf – Triolab tilbyder teknisk service efter medgået tid og medgåede materialer samt serviceaftaler tilpasset apparatur og anvendelse i henhold til separat skriftlig aftale, indeholdende en nærmere beskrivelse af de aftalte serviceydelser, og prisen herfor.

17.2 Arbejdstid – Medmindre andet skriftligt måtte være aftalt, udføres service og reparationsarbejde inden for Triolabs normale kontortid: mandag-torsdag mellem kl. 8.00 og 16.00, fredag mellem kl. 8.00 og 15.30. Arbejde udført udenfor normal arbejdstid faktureres til gældende overtidssatser.

17.3 Forudsætninger – Forbrugsvarer og forsyninger af el, gas, vand, reagenser m.m. til drift af udstyret er kundens ansvar. I forbindelse med servicearbejde må kvaliteter og mængder være til rådighed efter Triolabs og producentens anvisninger. Såfremt disse forudsætninger ikke måtte være opfyldt, faktureres den fornødne yderligere tid og de fornødne yderligere materialer medgået for at efterkomme det nødvendige behov for sådanne forbrugsvarer og forsyninger.

17.4 Forbehold – Følgende arbejder falder ikke ind under almindelige serviceydelser og vil blive faktureret særskilt:

A: Arbejder som er beskrevet i betjeningsvejledningen.

B: Merudgifter og yderligere anvendt tid såfremt apparatet er flyttet til en anden adresse, eller adgangen er vanskeliggjort.

C: Udbedring af fejl hidhørende fra uhensigtsmæssig placering af apparatur, uhensigtsmæssig anvendelse eller behandling, manglende vedligeholdelse og tilslutninger/installationer, der ikke er foretaget af Triolab.

D: Forgæves kørsel. Hvis Triolab mod forventning ikke kan komme til udstyret på et aftalt tidspunkt, forbeholder Triolab sig retten til at fakturere for forgæves kørsel med minimum en time og et startgebyr. 

E: EHS. Ekstra tid og ekstra materialer anvendt i forbindelse med kundens krav til Triolab i relation til EHS (Environment (E), health (H) and safety (S)) faktureres særskilt.

17.5 Priser – Triolab forbeholder sig ret til at foretage en årlig prisregulering.

17.6 Serviceaftaler faktureres forud.

17.7 Varighed af serviceaftaler. En serviceaftale kan opsiges af en af parterne med 3 måneders skriftligt varsel til udløb af en periode. En periode svarer til et år, regnet fra serviceaftalens ikrafttrædelsesdato.

17.8 Triolab yder 6 måneders reklamationsret på udskiftede reservedele og 3 måneders reklamationsret på serviceteknikerens udførte arbejde.